کارگردان بازی The Callisto Protocol تصویر جدیدی از این اثر منتشر کرده است

lightbox
lightbox